Gatudrift, sopning och snöröjning

Vår verksamhet pågår året om och skiftar efter årstiderna. Renhållningsarbete så som städning, sopning och tömning av papperskorgar utförs kontinuerlig. Ett säkert vårtecken är när våra maskiner rullar för att ta upp vinterns sand och stenflis som lagts ut under vintern. Sommaren är en hektisk tid då underhållssopningen och gatuspolningen kommer igång.

Vi är även behjälpliga med drift- och underhållsåtgärder. Vi lagar potthål och sprickor, utför vägsläntsklippning, ytjämnhet och dammbindning av grusvägar, översyn av kantbalkar, vägmärken och gatuskyltar samt rensning av rännstensbrunnar och linje-avvattning.

Under vinterhalvåret har vi beredskapsverksamhet och säkerställer att vinterväghållning blir utförd.

I våra uppdrag ingår också att:

  • vid stora evenemang som Pride, Helsingborgsfestivalen och Midnattsloppet sköta avspärrningar, renhållning under och efter evenemanget.
  • höststäda och göra rent inför vintern. Löven sopas upp från gator och gångbanor med våra sopmaskiner.
  • snöröja och halkbekämpa. Vi använder oss av lastbilar, lastmaskiner, traktorer, gångbanemaskiner och manuella trappskottare. Produkter som vi använder oss av är sandningssand, stenflis samt mindre mängder salt och saltlösning, allt efter kundens önskemål.
  • mellan snöpådragen utföra slyröjning, renhållningsarbete och spola samt underhålla isbanor. 

Vinterväghållning - beredskap dygnet runt

Här berättar vi om hur vi arbetar under vintern.

För att kunna ge ett snabbt svar behöver vi följande information:

  • beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt
  • adress och ort
  • dina kontaktuppgifter (namn, mobilnr samt mailadress)

Vi återkommer inom kort.