Staffanstorp

Staffanstorps kommun

Peab utför en förvaltningsentreprenad innehållande funktionskrav och utförande krav. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar; en för gata och en för VA.

Huvuddelen för VA innefattar drift och underhåll av VA-systemet med tillhörande anläggningar. I åtagandet ingår kontroll av ledningar och servisventiler, kontroll av avstängningsventiler och rensning av dagvattenbrunnar.
I huvuddelen VA ingår även jour och beredskap vid akuta händelser som t.ex. vattenläcka.

Huvuddelen Gata innefattar drift och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelbanor, torg och vägnära grönområden.
Renhållning av stadens gator, gång- och cykelbanor, hårdgjorda ytor, renhållning av parkytor och tömning av papperskorgar och hundlatriner. Underhåll på gator i form av linjemålningar,  vägsläntsklippning, potthålslagning och utjämning av grusvägar samt skötsel och uppsättning av vägmärken och gatuskyltar.
Inom parksskötsel utförs bland annat gräsklippning och ängsslåtter. Löpande skötsel och underhåll görs på perenner, träd, buskage och naturlika planteringar med tillhörande gallringsprogram under vintersäsongen.
I åtagandet ingår även vinterutsmyckning i form av julbelysning och julgranar. 

Under vintersäsongen står Peab för jourhållning på samtliga gator, vägar, gång- och cykelbanor samt fastigheter.

Förutom tillsyn som är en väsentlig del i uppdraget ingår många administrativa tjänster, med inventeringar och åtgärdsförslag, hantering av skadestånds/försäkringsärenden. Information till kommunens kundtjänst och inte minst till allmänheten.

Omfattning
Drift och underhåll

Utförandetid
Oktober 2015 – September 2020 + 2 år

Kund
Staffanstorps kommun