Sandsållning för återbruk - Bandhagen, Stockholm

Efter en lång vinter sopas gatusanden upp för återbruk till kommande säsong. Men innan sanden lagras måste den förorenade sanden sållas och behandlas med hjälp av specialanläggningar, så kallat sållverk.

Det är en process innan man kan återanvända sanden. Först körs sanden igenom sållverket som delar upp sanden i tre olika fraktioner. En fraktion är den färdiga produkten som efter provtagning lagras för kommande säsong, den andra fraktionen är sopor. Den tredje fraktionen som kallas 03 kan användas till jord eller diken för rörsättning. Om det inte finns någon intresserad kund så går den fraktionen till tippen.