Lomma

Lomma kommun

Peab utför en totalentreprenad med funktionsansvar inom drift och underhåll åt Lomma kommuns gatu- och parkenhet samt fastighet, som handhar kommunens alla skolor, förskolor och äldreboende. Uppdraget är ett brett åtagande som spänner över verksamhet så som park, gata och stränder.

Inom parksskötsel utförs bland annat gräsklippning och ängsslåtter. Löpande skötsel och underhåll görs på träd, buskage och naturlika planteringar med tillhörande gallringsprogram under vintersäsongen.

I övrigt sköter Peab även vattenanläggningar, perenner, markutrustning och lekplatser med årliga säkerhetsbesiktningar och löpande underhåll.

I åtagandet omfattas även blomster- och utsmyckningsprogram som sträcker sig över årets säsonger.

Renhållning av kommunens gator, gång- och cykelbanor, hårdgjorda ytor, renhållning av parkytor och tömning av papperskorgar och hundlatriner. Underhåll på gator som vägsläntsklippning, potthålslagning och utjämning av grusvägar samt skötsel och uppsättning av vägmärken och gatuskyltar.

Under vår och sommar sköter Peab om badstränder och hundbadplatser genom renhållning, tångrensning, städning av toalettbyggnader, tillsyn och skötsel av livräddningsutrustning, samt bryggor och flytflottar.

På skolor, förskolor och äldreboende utförs gräsklippning och löpande underhåll på buskage, träd och perennytor. Renhållning på skolgårdar och uteplatser utförs under årets alla säsonger. På skolor och förskolors lekutrustning utförs säkerhetsbesiktningar för att säkerställa säkerheten

Under vintersäsongen står Peab för jourhållning på samtliga gator, vägar, gång- och cykelbanor samt fastigheter.

Förutom tillsyn som är en väsentlig del i uppdraget ingår många administrativa tjänster, med inventeringar och åtgärdsförslag. Information till kommunens kundtjänst och inte minst till allmänheten.

Omfattning
Drift och underhåll 

Utförandetid
April 2017 – Mars 2022 +2+2 år

Kund
Lomma kommun