Drift och underhåll Staffanstorps kommun

Peab utför en funktionsentreprenad innehållande funktionskrav och utförande krav åt Staffanstorps kommun bestående av Staffanstorps tätort, Hjärup och Kyrkheddinge. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar; en för gata, park och grönytor och en för VA.

VA
Huvuddelen för VA innefattar drift och underhåll av VA-systemet med tillhörande anläggningar. I åtagandet ingår kontroll av ledningar och servisventiler, kontroll av avstängningsventiler och rensning av dagvattenbrunnar. I huvuddelen VA ingår även jour och beredskap vid akuta händelser som till exempel vattenläcka.

Gata, park och grönytor
Huvuddelen gata, park och grönytor innefattar drift och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelbanor, torg, grönytor och parker.
Inom parksskötsel utförs bland annat gräsklippning och ängsslåtter. Löpande skötsel och underhåll görs på lekplatser, markutrustning, perenner, träd, buskage och naturlika planteringar med tillhörande gallringsprogram under vintersäsongen.

Renhållning av stadens gator, gång- och cykelbanor, hårdgjorda ytor, renhållning av parkytor och tömning av papperskorgar och hundlatriner. Underhåll på gator i form av linjemålningar, vägsläntsklippning, potthålslagning och utjämning av grusvägar samt skötsel och uppsättning av vägmärken och gatuskyltar.

Under vintersäsongen står Peab för jourhållning på samtliga gator, vägar, gång- och cykelbanor samt fastigheter. I åtagandet ingår även vinterutsmyckning i form av julbelysning och julgranar.

Förutom tillsyn som är en väsentlig del i uppdraget ingår många administrativa tjänster, med inventeringar och åtgärdsförslag, hantering av skadestånds/försäkringsärenden. Information till kommunens kundtjänst och inte minst till allmänheten.

Omfattning
Drift och underhåll

Utförandetid
Oktober 2022 – September 2027 + 2 år

Kund
Staffanstorps kommun