Drift och underhåll Staffanstorps kommun

Peab utför en funktionsentreprenad innehållande funktionskrav och utförande krav åt Staffanstorps kommun bestående av Staffanstorps tätort, Hjärup och Kyrkheddinge. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar; en för gata, park och grönytor och en för VA.

VA
Huvuddelen för VA innefattar drift och underhåll av VA-systemet med tillhörande anläggningar. I åtagandet ingår kontroll av ledningar och servisventiler, kontroll av avstängningsventiler och rensning av dagvattenbrunnar. I huvuddelen VA ingår även jour och beredskap vid akuta händelser som till exempel vattenläcka.

Gata, park och grönytor
Huvuddelen gata, park och grönytor innefattar drift och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelbanor, torg, grönytor och parker.
Inom parksskötsel utförs bland annat gräsklippning och ängsslåtter. Löpande skötsel och underhåll görs på lekplatser, markutrustning, perenner, träd, buskage och naturlika planteringar med tillhörande gallringsprogram under vintersäsongen.

Renhållning av stadens gator, gång- och cykelbanor, hårdgjorda ytor, renhållning av parkytor och tömning av papperskorgar och hundlatriner. Underhåll på gator i form av linjemålningar, vägsläntsklippning, potthålslagning och utjämning av grusvägar samt skötsel och uppsättning av vägmärken och gatuskyltar.

Under vintersäsongen står Peab för jourhållning på samtliga gator, vägar, gång- och cykelbanor samt fastigheter. I åtagandet ingår även vinterutsmyckning i form av julbelysning och julgranar.

Förutom tillsyn som är en väsentlig del i uppdraget ingår många administrativa tjänster, med inventeringar och åtgärdsförslag, hantering av skadestånds/försäkringsärenden. Information till kommunens kundtjänst och inte minst till allmänheten.

Omfattning
Drift och underhåll

Utförandetid
Oktober 2022 – September 2027 + 2 år

Kund
Staffanstorps kommun

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). Klickar du på "Cookies" i sidfoten kan du se vilka cookies som används och ändra dina cookie-inställningar.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.