Drift och underhåll Kävlinge kommun

Sedan april 2021 sköter Peab om utemiljön i Kävlinges östra kommundelar innefattande Kävlinge tätort, Furulund och Lilla Harrie. I uppdraget ingår även skötsel på entreprenadområdets skolor, förskolor och andra fastighetsobjekt som ägs av kommunens fastighetsavdelning och KKL. Entreprenaden är en funktionsentreprenad.

Entreprenaden omfattar bland annat gräsklippning och slåtter, skötsel av träd, buskar och perenner. Skötsel och tillsyn av lekplatser och idrottsutrustning samt renhållning som exempel; tömning av papperskorgar och sopning av gator, parkeringsytor och gång- och cykelbanor. I uppdraget innefattar också skötsel av Högalids idrottsplats. Under säsong klipps fotbollsplanerna med cylinderklippare samt linjeras varje vecka.

Det ingår en del säsongsbetonade arbeten såsom säsongsblomster, påskpynt, halloweenpynt och inte minst julbelysning och julutsmyckning på gator och torg. Utöver driftsuppdraget stöttar Peab även upp vid anläggningsarbeten, allt ifrån skyltuppsättning till brunnsbyten och anläggande av nya ytor.

Under vintersäsongen står Peab för jourhållning på samtliga gator, vägar, gång- och cykelbanor samt fastigheter. Uppdraget omfattar även utkallning av åtgärder i kommunens västra driftentreprenad.

Förutom tillsyn, som är en väsentlig del i uppdraget, ingår många administrativa tjänster som; inventeringar och åtgärdsförslag, information till kommunens kundtjänst och inte minst till allmänheten.

Omfattning
Drift och underhåll

Utförandetid
April 2021 – Mars 2025 + 2 år + 2 år

Kund
Kävlinge kommun