Drift och underhåll Campus Lund

På Campusområdet i Lund, innefattande Lunds tekniska högskola och stora delar av Lunds universitet, sköter Peab om utemiljön i samarbete med Akademiska hus. Uppdraget innefattar även Tandläkarhögskolan och Niagara i Malmö.

Entreprenaden omfattar gräsklippning och slåtter, skötsel av träd, buskar och perenner, renhållning i form av tömning av papperskorgar och sopning av parkeringsytor, gång- och cykelbanor. Området är välbesökt av framförallt alla studenter och stort fokus ligger på framkomlighet på områdets gång- och cykelbanor. Under årets alla säsonger ser Peab till så att blomsterurnona har vackra blomster.

Förutom driftuppdraget stöttar Peab olika anläggningsarbeten, allt ifrån skyltuppsättning till brunnsbyten och anläggande av nya ytor. Under vintersäsongen står Peab för vinterväghållning i området.

Ökad biologisk mångfald
I samarbete med professorer från Lunds universitet, arbetar Peab för att öka den biologiska mångfalden på campusområdet. I tät dialog diskuterar vi fram arbetsmetoder och åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. Arbetet har till exempel inneburit att vissa gräsytor inte klipps som vanligt utan slåttas istället för att på sikt bli härligt ängar.

På ytor där det varit möjligt har slåtter utförts med hästdragen slåtterbalk och även strängning av slaget gräs. Ett annat arbete har inneburit att gräva fram och skapa sand- och jordytor för insekter och bin.

Utförandetid
April 2019 – september 2023 + 2 år

Beställare
Akademiska hus